VCA U-23 Team participating in the Col.C.K.Nayudu Elite Group ‘C’ league

VCA U-23 Team will be participating in the Col.C.K.Nayudu Elite Group ‘C’ league against Maharashtra from 31st Oct’16 to 3rd Nov’16 at Nagpur and against Mumbai from 7th to 10th Nov’16 at Mumbai.

VCA U-23 Team

1) Akshay Wadkar (Capt.)
2) Sachin Katariya (VC)
3) Siddhesh Wath
4) Akshay Agrawal
5) Shubham Dubey
6) Vaibhav Chandekar
7) Mohit Kale
8) Ali Zorain Khan
9) Siddhesh Neral
10) Shubham Kapse
11) Atharva Deshpande
12) Atharva Manohar
13) Harshad Chelwani
14) Raj Chaudhari
15) Parth Rekhade